Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze strony internetowej pod adresem https://mamajastado.pl/ (dalej jako strona), subskrybentów profilu @mamajastado na Instagramie i Facebooku (dalej jako subskrybenci) oraz osób wysyłających wiadomości mailowe pod adres maria@mamajastado.pl (dalej jako osoby otrzymujące wiadomości mailowe). Niniejsza polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO).

Dbam o Twoją prywatność. Zbieram i przetwarzam dane tylko i wyłącznie jeżeli jest to konieczne.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Maria Śpikowska, prowadząca bloga Mama ja stado oraz konto na Instagramie o nicku @mamajastado.
• Z administratorem można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: maria@mamajastado.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe czytelników, subskrybentów i kontrahentów zgodnie z przepisami RODO.
• Administrator stosuje wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, zniszczeniem.
• Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych na stronie mamajastado.pl oraz w wiadomościach mailowych, jako wymagane jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane Klientów są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

•  Marketing bezpośredni własnych usług i produktów będących prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art.6 us.1 lit. f RODO).
•  Archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust.1 lit.f RODO).
•  Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art.6 ust.1 lit.f RODO).
•  Wywiązania się z obowiązków prawnych i podatkowych (art.6 ust.1 lit.c RODO).  Prowadzenia fanpage na Facebooku i konta społecznościowego na platformie Instagram w celach marketingowych. Dane są przetwarzane w celu publikowania postów na fanpage’u i profilu na Instagramie, prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami w mediach społecznościowych, udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, informowania o działalności, cele statystyczne (art.6 ust.1 lit.f RODO).
 Komunikacji z Klientami (i potencjalnymi klientami), m.in. w celu udzielania odpowiedzi na zadawane pytania. Komunikacja odbywająca się poprzez wiadomość e-mail, Messenger, formularz kontaktowy, skrzynka wiadomości połączona z profilem na Instagramie (art. 6 ust.1 lit.f RODO).

Okres przechowywania danych osobowych.

Dane Klientów są przechowywane przez następujący okres:
• Dane związane z realizacją działań marketingowych: do momentu zgłoszenia sprzeciwu.
• Cele archiwalne: przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
• W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami: przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
• Wywiązanie się z obowiązku prawnego lub podatkowego: do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
• W celu prowadzenia fanpage na Facebooku i profilu na Instagramie: przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
• W celu komunikacji poprzez wiadomości: przez okres niezbędny do realizacji tego celu (do zakończenia korespondencji lub ustania celu biznesowego wymiany wiadomości).

Kategorie danych osobowych.

Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:

•  W związku z prowadzeniem fanpage i konta na Instagramie przetwarzaniu podlegają dane, które zostały opublikowane na profilu użytkownika serwisu, w szczególności imię, nazwisko, nick.
•  W pozostałym zakresie Administrator przetwarza dane niezbędne do realizacji danego celu.

Udostępnianie danych.

Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom, którym administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem strony oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Administrator udostępnia dane osobowe Klientów w szczególności podmiotom świadczącym usług:

•  pocztowe,
•  płatności elektronicznych,
•  księgowe,
•  hostingowe,
•  newsletterowe,
•  informatyczne,
•  fakturowe,
•  marketingowe w zakresie obsługi strony, fanpage i konta na Instagramie.

Uprawnienia Klientów.

Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
• W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego wycofaniem.
• W zakresie w jakim dane klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody, Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
• Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie przesłanki mogące świadczyć o wycieku danych lub nieprawidłowym ich wykorzystaniu, można najpierw zgłosić Administratorowi mailowo.

Informacje końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawna polskiego i RODO.

•  Podczas korzystania ze sklepu Administrator zbiera i gromadzi w sposób zautomatyzowany niektóre informacje. Facebook Ireland Limited z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia. udostępnia informacje dotyczące wyświetlania postów, ich zasięgów, liczby interakcji czy danych demograficznych naszych obserwujących. Informacje te mają charakter statystyczny. Statystyki tworzone są w oparciu o obserwacje czynione przez Facebook Ireland Limited w odniesieniu do zachowań użytkowników serwisu na fanpage @mamajastado oraz profilu @mamajastado na Instagramie.